Previous
Next
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016 (14/10/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện báo cáo tài chính quý III năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (16/08/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo giải trình chênh lệch trước và sau soát xét.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (22/07/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính Quý II/2016

GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (28/04/2016)

UBCKNN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của Công ty lập cho năm tài chính 2016.

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC