Previous
Next
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016 (14/10/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện báo cáo tài chính quý III năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (16/08/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo giải trình chênh lệch trước và sau soát xét.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (22/07/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính Quý II/2016

GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (28/04/2016)

UBCKNN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của Công ty lập cho năm tài chính 2016.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I (19/04/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính Quý I năm 2016

PPC: BÁO CAO TÀI CHÍNH NĂM 2015 PPC: BÁO CAO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (30/03/2016)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính quý IV/2015 (08/02/2016)

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại công bố báo cáo tài chính Quý IV/2015

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC