Previous
Next
PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019 PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019 (23/08/2019)

Ngày 23/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty

Giải trình biến động SXKD 6 tháng đấu năm 2019 (14/08/2019)

Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 583,8 tỷ đồng giảm trên 10% so với 6 tháng năm 2018 (715,35 tỷ đồng). Nguyên nhân là do ...

PPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (17/07/2019)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

PPC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (04/07/2019)

Ngày 04/7/2019, Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đã ký Hợp đồng với KPMG về việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC