Previous
Next
TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT (17/12/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

TỔ CHỨC HALLEY SICAY MUA THÊM CỔ PHIẾU PPC TỔ CHỨC HALLEY SICAY MUA THÊM CỔ PHIẾU PPC (25/10/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo ngày 11/10/2016 Tổ chức: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity thực hiện mua 85.000CP làm tăng số CP của tổ chức từ 25.410.450 CP lên 25.495.450 (chiếm tỷ lệ 8.01%.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (06/07/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2016

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC