Previous
Next
TỔ CHỨC HALLEY SICAY MUA THÊM CỔ PHIẾU PPC TỔ CHỨC HALLEY SICAY MUA THÊM CỔ PHIẾU PPC (25/10/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo ngày 11/10/2016 Tổ chức: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity thực hiện mua 85.000CP làm tăng số CP của tổ chức từ 25.410.450 CP lên 25.495.450 (chiếm tỷ lệ 8.01%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI  SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC (16/06/2016)

Ngày 08/6/2016, Công ty CP Cơ điện Lạnh báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phiếu PPC, cụ thể: - Ngày thực hiện giao dịch: từ 10/5/2016- 8/6/2016 - Số lượng CP mua: 3.780.810 CP - Số lượng CP sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 74.896.260 CP (Chiếm 23,54%/CP...

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC (16/06/2016)

Ngày 08/6/2016, Công ty CP Cơ điện Lạnh báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phiếu PPC, cụ thể: - Ngày thực hiện giao dịch: từ 10/5/2016- 8/6/2016 - Số lượng CP mua: 3.780.810 CP - Số lượng CP sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 74.896.260 CP (Chiếm 23,54%/CP...

CỔ ĐÔNG LỚN CỦA PPC THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU PPC CỔ ĐÔNG LỚN CỦA PPC THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU PPC (03/06/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosprity - Cổ đông lớn của PPC thực hiện giao dịch mua cổ phiếu PPC cụ thể: - Ngày thực hiện giao dịch: 24/5/2016 - Số lượng cổ phiếu mua: 30.000 CP - Số lượng CP nắm giữ sau...

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (19/05/2016)

Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (REE) THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (REE) (04/05/2016)

Công ty cổ phần cơ điện lạnh thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC bán niên 2015 của PPC (13/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Giải trình ý kiến ngoại trù của kiểm toán trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên 2015.

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC