Previous
Next
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KPIs TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KPIs (01/04/2017)

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) là hệ thống quản lý và đo lường hiệu quả trong hoạt động đánh giá năng lực nhân sự, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức.

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC