Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo Tài chính Quí 2-2013

Quý II năm 2013 đang là mùa khô nên Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) luôn phát điện với công suất cao. Sản lượng điện sản xuất quý II/2013 đạt 1.822 triệu kWh bằng 28,68% kế hoạch năm. Luỹ kế 6 tháng PPC sản xuất được 3.835 triệu kWh bằng 60,38% kế hoạch năm. Sản lượng điện bán cho EVN quý II/2013 đạt 1.650 triệu kWh, luỹ kế 6 tháng đạt 3.483 triệu kWh. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2013 sản xuất điện của PPC sẽ rất khó khăn do sang mùa mưa, các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động phát điện ít hơn và PPC đang dừng 2 tổ máy (tổ máy 4 và tổ máy 6) để sửa chữa theo kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế quý II/2013 đạt 678 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng là 1.688 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận trước thuế luỹ kế 6 tháng từ sản xuất điện 692 tỷ đồng, từ hoạt động tài chính là 991 tỷ đồng (trong đó lãi chênh lệch tỷ giá đánhgiá lại ngoại tệ cuối kỳ luỹ kế 6 tháng là 787 tỷ đồng).
Khoản vay dài hạn đến 30/06/2013 còn dư 27,87 tỷ JPY. Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay ngoại tệ cuối kỳ quý II/2013 là 234,7 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng là 787 tỷ đồng là thu nhập tạm thời không chịu thuế. Trong quý II/2013 PPC đã tính và ghi nhận Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả là 196 tỷ đồng và sẽ được quyết toán, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại ngoại tệ vào cuối năm tài chính.
Theo thông tư 179/2012/TT-BTC, khoản lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại nợ vay ngoại tệ không được chia cổ tức.
- Trong quý II/2013 PPC cũng đã phân bổ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của những năm trước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước là 72,9 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng là 87,5 tỷ đồng.
Trên đây là tóm tắt hoạt động SXKD của PPC quý II và 6 tháng đầu năm 2013. Mọi chi tiết xin vui lòng xem tại file Báo cáo tài chính quý 2/2013 đính kèm.
Trân trọng thông báo!

Báo cáo tài chính q2-2013

Xuất bản: 05/12/2013 02:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC