Previous
Next

Khoa học công nghệ

Bỏ thuộc tính ẩn khi bị Virus W32.SkyNetY

- Dùng BKAV diệt Virus W32.SkyNetY. Virus này thực hiện lệnh "attrib +s +h" để chuyển các file/thư mục thành file ẩn (hidden) và file hệ thống(system), đồng thời nút check hidden trở thành Disable.
- Bỏ thuộc tính file ẩn (h), hệ thống(s) bằng lệnh attrib -s -h [ổ đĩa:][\thư mục]:*.* /S /D
- Hiển thị mục Folder Options trong menu Tools từ Regedit:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=dword:00000000

Xuất bản: 22/11/2007 03:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC