Previous
Next

Đại hội cổ đông

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2012;

- Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

- Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến mức cổ tức năm 2013;

- Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2012; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2013;

- Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013.

Xin vui lòng xem file đính kèm:

1. Dự kiến chương trình

2. Quy chế tổ chức đại hội

3. Quy định thể lệ biểu quyết

4. Quy chế bầu cử

5. Báo cáo tài chính công ty mẹ

6. Báo cáo tài chính hợp nhất

7. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

8. Báo cáo của Ban kiểm soát

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận

11. Báo cáo thu nhập HĐQT, BKS

12. Mẫu đăng ký dự đại hội

13. Mẫu ủy quyền dự đại hội tập thể

14. Mẫu ủy quyền dự đại hội cá nhân


Các tại liệu liên quan Đại hội
Mẫu đăng ký dự họp
Mẫu giấy ủy quyền - tổ chức
Mẫu giấy ủy quyền - cá nhân

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 16/04/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC