Previous
Next

Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật thông tin 20.3)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC VÀO NGÀY 30.3.2020
Tài liệu đính kèm:
Mau dang ky du hop.doc
Mau uy quyen du hop-ca nhan.doc
Mau uy quyen du hop-To chuc.doc
1495-Quy che to chuc.PDF
1496-The le bieu quyet.PDF
1497-Thu moi.PDF
1498-Quy che bau cu.PDF
Chuong trinh DH 2020.pdf
Tai lieu DHCD 2020_BCTC va BC kiem toan 2019.pdf

1504 - BAO CAO cua TGĐ.PDF (cập nhật sửa đổi)
1527. BAO CAO cua HĐQT.PDF (cập nhật sửa đổi)
1709.PDF (cập nhật 19.3)
1710.PDF (cập nhật 19.3)
1711.PDF (cập nhật 19.3)
1732.PDF (cập nhật 19.3)
1712.PDF

Bản cam kết của ông Vũ Xuân Dũng - Ứng viên HĐQT (Cập nhật 20.3)
Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Xuân Dũng (Cập nhật 20.3)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

TT

T.gian

Nội dung

1

7:30

Đón tiếp đại biểu

2

8:30

Khai mạc Đại hội:

-  Chào cờ,
- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;
- Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.

 

3

8:35

- Thông qua chương trình Đại hội;

4

8:40

- Thông qua quy chế Đại hội;

- Thông qua thể lệ biểu quyết;

- Thông qua quy chế bầu cử.

5

8:50

Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự:

- Ban thư ký Đại hội;

- Ban kiểm phiếu.

6

9:00

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

7

9:05

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

8

9:15

Báo cáo tài chính năm 2019.

9

9:30

Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập

10

9:45

Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2019 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020.

11

9:55

Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2019.

12

10:00

Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020.

13

10:05

Báo cáo tổng mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2020.

14

10:10

Báo cáo Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi

15

10:15

Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến

16

10:30

Đại hội biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;

2. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020;

4. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

5. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020;

6. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi;

7. Thông qua tờ trình thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt.

17

10:40

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

18

10:45

Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT:

1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT;

2. Biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT.

3. Biểu quyết danh sách ứng cử TV HĐQT;

4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ ban bầu cử;

19

11:00

Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến

20

11:15

Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.

TV HĐQT mới ra mắt

21

11:30

Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội

22

11:35

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

23

11:40

Bế mạc, chào cờ

TAGS:
Xuất bản: 12/03/2020 09:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC