Previous
Next

Tin PPC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI NĂM 2018

Ngày 12/5/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 91 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 284.562.136 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2, đồng chí Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc cùng đại biểu các Ban thuộc Tổng công ty Phát điện 2; đồng chí Lê Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG đại diện đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 99% các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2017; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2017 là 25% và dự kiến mức cổ tức năm 2018 là 15%; Mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018; Phê chuẩn mô hình quản trị công ty; Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thiết HùngChủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng Công ty đã đạt được năm 2017 trong điều kiện sản lượng điện không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch được giao. Đồng thời, yêu cầu Công ty đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp dây chuyền 1 và dự án môi trường; Tập trung nguồn lực, đề cao vai trò của lãnh đạo trong việc đặt lợi ích, sự phát triển của Công ty để đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý trong sản xuất điện tại đơn vị.

Đại hội tiến hành thảo luận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Tại Đại hội, Công ty khẳng định sẽ tiếp tục bám sát thị trường, quản lý vận hành, bảo dưỡng thiết bị với chất lượng tốt để kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả tốt cho người lao động và chủ đầu tư.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời thực hiện bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thủy và ông Nguyễn Văn Quyên vào Hội đồng Quản trị. Đại hội chúc mừng ông Nguyễn Văn Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 12/5/2018.


Một số hình ảnh tại Đại hội:

                                                                                              Đinh Thị Diễm Quỳnh - PTP. TCKT

TAGS:
Xuất bản: 12/05/2018 06:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC