Previous
Next

Tin PPC

ĐẢNG BỘ CÔNG TY QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Ngày 07/6/2016, Đảng bộ Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty. Đồng chí Lê Văn Bằng – báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương về dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Bằng đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2016 - 2020 là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Văn Bằng đã thông qua Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Hải Dương với phương hướng và mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Công ty hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và quan trọng trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty.
Xuân Kiên

 

 

 

TAGS:
Xuất bản: 08/06/2016 02:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC