Previous
Next

Công bố thông tin

Lấy ý kiến cổ đông

PPC: Hội đồng quản trị công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại lấy ý kiến cổ đông về việc phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tạm thời kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đôc

Xin vui lòng xem file đính kèm
Tài liệu PDF
Tài liệu DOC

Tác giả: Theo: HĐQT; Xuất bản: 27/11/2012 08:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC