Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 64

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 124 – NQ/BTV ngày 11/4/2013 của Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại,

Căn cứ Công văn số 1517/CV-PPC-HĐQT ngày 12/4/2013 của HĐQT Công ty và Phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 và 15/4/2013;

Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1516/TTr-PPC-TCLĐ ngày 12/4/2013,

Có file đính kèm
Nghi quyet HDQT so 64

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 15/04/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC