Previous
Next

Đại hội cổ đông

PPC: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - CẬP NHẬT

Lý lịch Ứng cử viên BKS, HĐQT (Cập nhật ngày 19/4/2016)
SYLL: Ô. Lâm, Ô. Thư, Ô.Quyền, Ô. Hải, Ô. Huy, bà Lynh
SYLL Ô. Trung
SYLL Ô. Thành

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: (cập nhật 7giờ ngày 16/4/2016)
1. Dự kiến chương trình.
2. Quy chế đại hội
3. Quy định thể lệ biểu quyết
4. Quy chế bầu cử
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
6. Báo cáo tài chính tóm tắt
7. Báo cáo của ban kiểm soát
8. Tờ trình chọn công ty kiểm toán
9. Báo cáo của HĐQT
10. Tờ trình phân phối lợi nhuận
11. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
12. Tờ trình sửa đổi điều lệ
13. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ
14. BM. Mẫu giấy uỷ quyền dự họp- cá nhân
15. BM. Mẫu giấy uỷ quyền dự họp - tổ chức
16. BM. Mẫu phiếu đăng ký dự họp---------------------------------------------------------------------------------------------------------
THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi : Quý Cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian khai mạc: 8 giờ 30, Thứ ba,  ngày 26 tháng 4 năm 2016

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện  Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

3. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông/ Người được uỷ quyền đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội  vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

4. Nội dung chương trình Đại hội:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, các chỉ tiêu kế hoạch    năm 2016;

Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015;

Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

5.Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông vui lòng xem trên trang web của Công ty từ ngày 16/4/2016
www.ppc.evn.vn / QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / ĐAI HỘI CỔ ĐÔNG

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 25/4/2016 qua điện thoại, email, fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương ;

- Email: Chint.tcld@gmail.com

- Fax: 03203881338; Điện thoại : 03202213137 (gặp Bà Nguyễn Thị Chi P.TP TCLĐ), 0963229897 (gặp Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP TCLĐ).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    

CHỦ TỊCH                

Phạm Kim Lâm


File đính kèm: Thư mời Đại hội cổ đông

TAGS:
Xuất bản: 16/04/2016 03:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC