Previous
Next

Đại hội cổ đông

PPC: Đại hội Cổ đông năm 2014


- Nội dung Đại hội:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014;

Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2013;

Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

-Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đồng: Quý cổ đông vui lòng xem các file đinh kèm dưới đây


1. Thông báo mời họp
2. Chương trình
3. Quy chế tổ chức đại hội
4. Thể lệ biểu quyết

5. BCTC 2013 Công ty mẹ
5.1. Ý kiến kiểm toán
6. BCTC 2013 Hợp nhất
6.1 Ý kiến kiểm toán
7. Tờ trình lựa chọn kiểm toán 2014

8. Báo cáo của BKS
9. Báo cáo của HĐQT
9.1. Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS
10. Báo cáo của TGĐ - Kết quả SXKD

11. Tờ trình dự thảo Điều lệ sửa đổi
11.1. Điều lệ sửa đổi

11. Các Mẫu:
Phiếu đăng ký dự họp
Giấy ủy quyền dự họp dành cho tổ chức
Giấy ủy quyền dành cho cá nhânTAGS:
Xuất bản: 19/06/2014 05:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC