Previous
Next

Đại hội cổ đông

PPC: Ngày 25 tháng 4 năm 2013 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: từ 8h30 phút ngày 25/4/2013.

Địa điểm: Hội trường nhà ILK, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả lại, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và KH SXKD năm 2013;

- Báo cáo thực hiện quản trị công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

- Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2012;

- Báo cáo việc thực hiện kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

3. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Ban kiểm soát;

- Tất cả các quý cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán PPC có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng, ngày 18/3/2013;

Các cổ đông đến dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu); người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại.

Cổ đông tham dự đại hội mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu; nếu là người được uỷ quyền thì mang theo Giấy uỷ quyền bản chính.

Nếu quý cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT thì đề nghị quý cổ đông ghi đầy đủ nội dung vào giấy uỷ quyền kèm theo và gửi về địa chỉ công ty theo đường bưu chính hoặc Fax.

Để Đại hội CĐTN năm 2013 thành công, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội đến Công ty trước ngày 23/4/2013 qua số fax: 03203 881 338 hoặc điện thoại trực tiếp theo số: 03202 213 134; DĐ: 0913 385063 (Ông Nguyễn Văn Tuấn, TP Tổ chức Lao động)

Xem filechi tiết đính kèm
TB DHCD 2013 Pha Lai.pdf

Xuất bản: 21/03/2013 03:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC