Previous
Next

Đại hội cổ đông

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2014

File đính kèm:

1. Quy chế Tổ chức Đại hôi

2. Quy định thể lệ biểu quyết

---------------------------------------------------------
QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

 

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia  Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

 

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  KHI THAM  DỰ ĐẠI  HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2014; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người  trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đến Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước ngày tổ chức Đại hội (gửi trực tiếp hay theo đường bưu điện hoặc  Fax, nếu gửi bản Fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp). Trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải gửi kèm theo giấy uỷ quyền.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia  họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND hay Hộ chiếu…) đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết  mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại  sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, … Những ý kiến của các cổ đông  hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử  hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).

Ban bầu cử có nhiệm vụ thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung, kiểm phiếu biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (trong trường hợp có bầu cử) cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm  phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban bầu cử tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch  và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên HĐQT do HĐQT cử, Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Đoàn chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của  Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

 

CHƯƠNG III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất  65%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

2. Việc ứng cử và đề cử để bầu bổ sung hoặc bầu lại thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo Điều lệ công ty.

3. Bầu cử thành viên  HĐQT/BKS được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào  biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  Công ty Nhiệt điện Phả Lại do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

         Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2014 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.                                                                                      

 

TM. BAN TỔ CHỨC

 

TRƯỞNG BAN

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                            

                   (Đã ký)

         

 

     Phạm Kim Lâm

------------------------

QUY  ĐỊNH

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI  ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của  Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-PPC-HĐQT ngày 28/3/2014 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

QUY ĐỊNH:

 

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của  Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như sau:

1. Sau khi đăng ký  và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

Trường hợp một người đại diện không phải là cổ đông mà đại diện cho nhiều cổ đông sở hữu số cổ phần khác nhau thì thẻ biểu quyết sẽ ghi mã cổ đông và tên của cổ đông sở hữu số cổ phần cao nhất.

2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty  như:  bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định  mức cổ tức, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát… và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

3. Ban thư ký, Ban bầu cử (ban kiểm phiếu) chỉ được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

4. Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các  cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phải được từ 75% trở lên).

5. Cách thức biểu quyết:

a) Việc bầu Ban thư ký, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b) Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Các cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình vào những ô thích hợp tương ứng với từng nội dung  được ghi trong thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại thẻ biểu quyết để kiểm đếm và công bố công khai tại Đại hội

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

 

                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC

       TRƯỞNG BAN

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

          (Đã ký)

   

   

          Phạm Kim Lâm


 

TAGS:
Xuất bản: 08/04/2014 02:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC