Previous
Next

Tài liệu VHDN PPC

Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp PPC

Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp PPC.PDF

- Khẩu hiệu: PPC Giữ vững niềm tin, không ngừng phát triển;
- Giá trị cốt lõi:
+ Chất lượng, Tín nhiệm;
+ Kỷ cương, Trung thực;
+ Sáng tạo, Hiệu quả;
+ Hợp tác, chia sẻ

Tài liệu gồm 4 phần:
+ Phần 1: Hệ giá trị cốt lõi
+ Phần 2: Chuẩn lực đạo đức;
+ Phần 3: Thực thi văn hóa;
+ Phần 4: Bộ quy tắc ứng xử văn hóa


TAGS:
Xuất bản: 20/05/2015 08:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC