Previous
Next

Thông tin đấu thầu

Tiếp tục tổ chức bán đấu giá tro xỉ Hồ Khe Lăng

Cong ty Co^ phn Nhit din Phi
Lai
(PPC) dä có Cong van s6
4083/CV-PPC-
HVT ngày 25/8/2014 gth Qu Cong ty v6
'
vic
Tam
drng to ehre ban dan giá lô sO
5
ro xi trên
ho Khe
Lang,),
Nay PPC tiêp tiic thirc hin to chirc ban dâu giá
Tro
xi trên
o
Khe Lang.
Cong ty Co^ phn Nhit din Phã
Lai
trân trQng thông báo d
e
n Nhâ du
tix
ve^ thai
tiêp t%ic nhn ho so dang k tham gia dâu giá, thi
han
np phiêu tham du dâu giá và
gian
th
chi'rc dâu giá
(rnó'
phiêu tham dir dáu
gi4) ci'ia 16 hang:
Tro
xi trên ho
Khe
cu the nhu san:
-
Thii gian np ho^
so
däng k tham gia du giá dn truthc
llhOO ngày
29/9/2014
ggiàhành chInh,);
-
Th?ii
han
np phiu tham d%r du giá dn
trir&c 13h30 ngày 30/9/2014
(Trong già
chInh);
Thyi gian t0
5
chirc cthu
giá:
Click chuột để tải file thông báo:
Thông báo tổ chức bán đấu giá tro xỉ trên hồ Khe Lăng - 4515

Bán đấu giá lô số 5: Tro xỉ trên hồ Khe Lăng.
Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Đến trước 13 giờ 30 ngày 13/9/2014 trong giờ hành chính;
Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2014;
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

TAGS:
Xuất bản: 24/09/2014 03:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC