Previous
Next
Báo cáo Tài chính Quí 2-2013 Báo cáo Tài chính Quí 2-2013

Doanh thu quý II/2013 đạt 1.851 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 3.624 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất điện quý II/2013 là 1.848 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 3.617 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường

Ngày 16 tháng 4 năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số: 42/QĐ-TNMT chứng nhận Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 nảm...

Bỏ thuộc tính ẩn khi bị Virus W32.SkyNetY

Sau khi diệt Virus W32.SkynetY, tàn dư của Virus còn lại là các file, thư mục đã bị chuyển thành file ẩn và file hệ thống. Nút chọn hidden trong thuộc tính file (properties) cũng bị mờ (disable). Giải quyết vấn đề này bằng cách sau:

  • ALBUM PPC