Previous
Next
Báo cáo Tài chính Quí 2-2013 Báo cáo Tài chính Quí 2-2013

Doanh thu quý II/2013 đạt 1.851 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 3.624 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất điện quý II/2013 là 1.848 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 3.617 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường

Ngày 16 tháng 4 năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số: 42/QĐ-TNMT chứng nhận Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 nảm...

Báo cáo hợp nhất Quý 1 năm 2012

PPC: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2012

Báo cáo hợp nhất Quý 1 năm 2012

PPC: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

Báo cáo tài chính Công ty CP NĐ Phả Lại, Quý 1 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011

Báo cáo tài chính Công ty CP NĐ Phả Lại, Quý 4 năm 2011

Báo cáo tài chính quý 3

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý 3 -2011

Báo cáo tài chính quý 2-2011( Đã kiểm toán)

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý 2 -2011

Báo cáo tài chính quý 2-2011

PPC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

Báo cáo tài chính quý 1-2011

PPC Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011

Báo cáo Tài chính quý 3-2010

TPPC: Đến hết quý 3/2010, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 582 tỷ

  • ALBUM PPC