KHEN THƯỞNG CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

I. Danh hiệu thi đua (Cờ, Thương hiệu, ...)
NĂM DANH HIỆU THI ĐUA SỐ QUYẾT ĐỊNH
2003 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng công ty điện lực Việt Nam Số 3774/QĐ/ EVN/TĐTT, ngày 30/12/2003
2004 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Số 18/QĐ-EVN-TĐTT, ngày 05/01/2004
2008 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số 1858/QĐ-TLĐ, ngày 30/12/2008
Thương hiệu xanh “Vì sự phát triển bền vững” “Cúp vàng văn hóa doanh nghiệp” Thương hiệu “Chứng khoán uy tín -Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” năm 2008.
2009 Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 330/QĐ-CĐĐLVN, ngày 22/12/2009
2010 Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ s 49/QĐ-TTg, ngày 12/01/2010
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương S 0078/QĐ-BCT, ngày 07/01/2010
Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Điện lực Việt Nam S 338/QĐ-CĐĐLVN, ngày 22/12/2010
2011 -Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Hải Dương Số 2811/QĐ-UBND, ngày 01/10/2011
2012 Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ Số 25/QĐ-TTg, ngày 05/01/2012 
Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Hải Dương năm 2012 Số 2259/QĐ-UBND, ngày 04/10/2012
2013 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam S 1609/QĐ-EVN ngày 25/12/2013
2014
Cờ thi đua xuất sắc của BTC Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam
Số 525/QĐ-LHHVN, ngày 06/8/2014
Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Người lao động” của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Số 281/QĐ-TLĐ, ngày 24/10/2014
2015 Danh hiệu "Tập thể LĐ xuất sắc" -  Hoàn thành XS nhiệm vụ công tác năm 2015 Số 1342/QĐ-EVN, ngày 31/12/2015
2016
Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Người lao động” của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Số 1728/QĐ-TLĐ, ngày 27/10/2016
2017
Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Người lao động” của Tổng LĐLĐ Việt Nam
 
2018
Danh hiệu của Tổng Liên đoàn Lao động VN - Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2018
           
Số 1955/QĐ-TLĐ, ngày 12/12/2018
Danh hiệu của EVN - Tập thể lao động xuất sắc năm 2018
Số 1644/QĐ-EVN, ngày 26/12/2018
2019
anh hiệu của EVN - Tập thể lao động xuất sắc năm 2019
Số 1931/QĐ-EVN, ngày 25/12/2019
Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.
Số 555/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2019
Cờ thi đua của Bộ Công thương - Hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2018
Số 320/QĐ-BCT, ngày 18/02/2019

II. Hình thức khen thưởng (Huân chương, Bằng khen, Giấy khen)
NĂM HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG SỐ QUYẾT ĐỊNH
1997 Huân chương lao động hạng ba Số 108/TĐKT, ngày 30/6/1997
2000 Bằng khen của Tổng công ty Điện lực Việt Nam Số 45 EVN/VP, ngày 10/1/2000
2003 Huân chương lao động hạng ba Số 792/2003/QĐ/CTN, ngày 03/11/2003
2003 Bằng khen của Tổng công ty điện lực Việt Nam Số 3774/QĐ/ EVN/TĐTT, ngày 30/12/2003
2007 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Số 1059/QĐ-TTg, ngày 17/8/2007
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Số 1060/QĐ-TTg, ngày 17/8/2007
Bằng khen của TLĐLĐ Việt Nam Số 62/QĐ-TLĐ, ngày 09/01/2007
Bằng khen của TLĐLĐ Việt Nam Số 259/QĐ-TLĐ, ngày 28/02/2007
Bằng khen của TLĐLĐ Việt Nam Số 1089/QĐ-TLĐ, ngày 11/6/2007
Bằng khen của Bộ Công nghiệp Số 551/BCN ngày 14/02/2007
2008 Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 207/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 25/12/2008
Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 215/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 28/12/2008
2009 Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 345/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 28/12/20092010
Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 98/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 14/4/2010
Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 122/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 20/5/2010
Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 342/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 24/12/2010
Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam Số 339/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 24/12/2010
Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương Số 1396/QĐ-UBND, ngày 03/6/2010
Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương Số 1642/QĐ-UBND, ngày  28/6/2010
Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hải Dương Số 153/QĐKT, ngày  27/12/2010
Huân chương Lao động hạng nhì Số 2062/QĐ-CTN, ngày 26/11/2010
Bằng khen của Chính phủ Số 2078/QĐ-TTg, ngày 15/11/2010
2011 Bằng khen của Bộ Công thương Số 0081/QĐ-BCT, ngày 07/01/2011
2012 Huân chương lao động hạng nhất Số 469/QĐ-CTN ngày 17/4/2012
2013 Bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam Số 203/QĐ-EVN, ngày 14/3/2013
Bằng khen của Bộ Công thương S 1524/QĐ-BCT, ngày 13/3/2013
Công đoàn Công ty nhận Huân chương Lao động hạng ba Số 50/QĐ-CTN, ngày 09/01/2013
Bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam Số 03/QĐ-EVN, ngày 03/01/2014
2014 Bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam Số 03/QĐ-EVN, ngày 03/01/2014
Bằng khen của UBND tỉnh Hải dương Cơ quan văn hóa 2013 Số 1029/QĐ-UBND, ngày 26/4/2014
Bằng khen của Bộ Công thương về SXKD Số 183/QĐ-BCT, ngày 11/1/2014
Bằng khen của Bộ Công thương về ATVSLĐ -PCCN S2144/QĐ-BCT, ngày 14/3/2014
2015 Bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam - Hoàn thành XS nhiệm vụ công tác năm 2015 Số 1341/QĐ-EVN, ngày 31/12/2015
2016
 
Giấy khen của cục an toàn lao động vì đã có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ Số 41/QĐ-ATLĐ, ngày 03/10/2016
Bằng khen của Bộ Công thương vì đã có Thành tích xuất sắc về công tác AT-VSLĐ-PCCN Số 950/QĐ-BCT, ngày 14/3/2016
Bằng khen của Bộ Lao động thương binh và Xã hội vì đã thực hiện tốt Bộ luật Lao động năm 2015-2016 Số 1475/QĐ-LĐTBXH, ngày 27/10/2016
 
Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT Ngày 15/01/2016
 
2017 Bằng khen Bộ Y tế - Thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạc công tác Y tế năm 2016 Số 402/QĐ-BYT, ngày 13/02/2017
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ - Thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2014 đến năm 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Số 659/QĐ-TTg, ngày 15/05/2017
Bằng khen Bộ Công thương - Thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 góp phần xây dựng và phát triển ngành Công thương VN Số 2469/QĐ-BCT, ngày 30/06/2017
Bằng khen của Tổng TĐLĐ Việt Nam - DN vì Người lao động năm 2017 Số 1906/QĐ-TLĐ, ngày 17/11/2017
Bằng khen của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam - DN vì Người lao động năm 2017 Số 3125/PTM-TĐKT, ngày 21/11/2017
Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2016 -2017 Số 3105/QĐ-BHXH, ngày 28/12/2017
2018 Bằng khen UBND tỉnh Hải Dương  - Thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2014-2018 S 2357/QĐ-UBND, ngày 16/07/2018
Bằng khen UBND tỉnh Hải Dương  - Thành tích tiêu biểu xuất sắc thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Số 3717/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018
Bằng khen của BHXH Việt Nam về thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2014-2018  
2019 Trung Ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và thanh thiếu nhi năm  2018 Số 13-QĐ/TWĐTN
Ngày 16/01/2019

 
Bằng khen của UBTW Mặt trận tổ quốc VN vì đã có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", công tác an sinh xã hội trong 03 năm liền (2017-2019) Số 63/MTTW-KT
Ngày 07/11/2019

 
2020 Bằng khen của UBND Tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động sản xuất – Kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - Xã hội địa phương năm 2019 Số 361/QĐ-UBND
Ngày 06/02/2020
Bằng khen của UBND Tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 – 2020 Số 1823/QĐ-UBND
Ngày 03/07/2020
      
quang cao
tiết kiệm điện
8b8be00b57d5898bd0c4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây